© don Zrinko

Dortmund crkva sv. Alojzija - Lippstadt crkva sv. Josipa - Hamm crkva sv. Bonifacija

Dortmund Aloysiuskirche Altenderner Str. 67, 44329 Dortmund Lippstadt Josepfkirche Josefstraße 9, 59557 Lippstadt Hamm Bonifatiuskirche Alter Uentroper Weg 162 59071 Hamm