© wsf-sh/Shotshop.com
© don Zrinko

Dortmund crkva sv. Josipa - Lippstadt crkva sv. Josipa

Dortmund Josepfkirche Herold Straße 13, 44145 Dortmund Lippstadt Josepfkirche Josefstraße 9, 59557 Lippstadt